Quảng cáo
 • Hình tam giác

  Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây. Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

  Xem lời giải
 • Diện tích hình tam giác

  Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm. b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm. Tính diện tích tam giác.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Luyện tập trang 88, 89

  Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là (a) và chiều cao là h: a) a = 30,5dm và h = 12dm. b) a = 16dm và h = 5,3m

  Xem lời giải
 • Luyện tập chung trang 89, 90

  Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:A.5% B.20% C.80% D.100%

  Xem lời giải
 • Hình thang

  Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:- Bốn cạnh và bốn góc ? - Hai cặp cạnh đối diện song song ? - Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ?

  Xem lời giải
 • Diện tích hình thang

  Tính diện tích hình thang biết : a) Độ dài hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; chiều cao là 5cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; chiều cao là 10,5m.

  Xem lời giải
 • Luyện tập trang 94

  Tính diện tích hình thang có độ dài 2 đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

  Xem lời giải
 • Luyện tập chung trang 95

  Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là:

  Xem lời giải
 • Hình tròn, đường tròn

  Vẽ hình tròn có: a) Bán kính 3cm; b) Đường kính 5cm.

  Xem lời giải
 • Chu vi hình tròn

  Tính chu vi hình tròn có đường kính d: a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; Tính chu vi hình tròn có bán kính r: a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm;

  Xem lời giải
 • Quảng cáo