Quảng cáo
 • Bài 1 trang 64

  Điền vào chỗ chấm. Hình hộp chữ nhật (hình lập phương) có: ....... cạnh; ....... mặt; ....... đỉnh; .......... đường chéo; mỗi đỉnh có ....... góc.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 63

  Mô hình một ngôi nhà có kích thước như Hình 7. Tính thể tích của mô hình ngôi nhà.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1 trang 60

  Hãy điền vào chỗ chấm để mô tả hình bên:

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 56

  Biết mỗi khối đơn vị có thể tích 1 cm3. Tính thể tích các khối trong Hình 4.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 53

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH, biết cạnh AB = 5 cm, BC = 4 cm, AE = 3 cm.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 64

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. a) Hãy nêu các mặt chứa cạnh EF. b) Cạnh GH bằng cách cạnh nào? c) Vẽ đường chéo xuất phát từ đỉnh E, G.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 63

  Một khối gỗ có kích thước như Hình 8 (đơn vị dm). a) Tính thể tích của khối gỗ. b) Tính diện tích toàn phần của khối gỗ.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 60

  Cho hình lăng trụ đứng tứ giác như Hình 6. a) Chỉ rõ hai mặt đáy và các mặt bên của hình lăng trụ. b) Gọi tên các cạnh bên của hình lăng trụ. c) Chiều cao của hình lăng trụ bằng độ dài đoạn thẳng nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 56

  Một cái bể hình hộp chữ nhật và một cái chai có kích thước và thể tích như Hình 5. Cho biết một chai nước đầy rót hết vào bể. a) Tính thể tích của cái bể. b) Tính chiều cao mực nước sau khi rót hết một chai nước vào bể. c) Nếu rót đầy bể thì cần bao nhiêu chai nước.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 53

  Cho hình lập phương ABCD.MNPQ.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo