Quảng cáo
 • Bài 12. Thực hiện công việc theo các bước

  1. Hãy quan sát Hình 1 và cho biết bạn nhỏ thực hiện công việc gì. Nêu thứ tự các bước thực hiện công việc đó. Có thể thay đổi thứ tự các bước mà vẫn làm được công việc đó hay không? 2. Đọc truyện cổ tích trên trang truyencotich.vn là một công việc. Công việc này gồm các việc nhỏ hơn như ở Hình 2. Em hãy sắp xếp các việc ở Hình 2 theo thứ tự các bước cần thực hiện...

  Xem lời giải
 • Bài 13. Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết

  1. Em hãy cho biết đàn kiến ở Hình 1a và Hình 1b đã làm thế nào để đưa được chiếc là to về tổ? 2. Ở Hình 2, các bạn nhỏ được giao nhiệm vụ chuyển một số thùng sách to và nặng vào thư viện trường. Em hãy cho biết các bạn làm thế nào để có thể dễ dàng thực hiện được công việc này?...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 14. Thực hiện công việc theo điều kiện

  1. Em hãy khuyên bạn Lan mang đồ dùng cá nhân đi học phù hợp với thời tiết. 2. Hãy sử dụng cách nói "Nếu...thì..." để thể hiện việc cần phải thực hiện phụ thuộc vào điều kiện trong những tình huống dưới đây ...

  Xem lời giải
 • Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

  1. Nhiệm vụ của bạn Mai là gì? Nhiệm vụ của bạn Trung là gì? 2. Em hãy mô tả nhiệm vụ của Huy và Thuỷ bằng cách chỉ ra những gì đã có trước, việc cần làm là gì hay cần tạo ra sản phẩm nào...

  Xem lời giải