Quảng cáo
 • Bài 1. Thông tin và quyết định

  1. Quan sát Hình 1 và cho biết có những người và phương tiện tham gia giao thông nào dừng lại. Tại sao? 2. Hãy cho biết đâu là thông tin, đâu là quyết định trong các tình huống dưới đây...

  Xem lời giải
 • Bài 2. Xử lí thông tin

  1. Quan sát Hình 1 và cho biết thông tin thời tiết mà em thu nhận được. Thông tin có mưa được thể hiện ở những chi tiết nào? 2. Quan sát và trả lời các câu hỏi trong mỗi tình huống dưới đây...

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3. Máy tính - Những người bạn mới

  1. a. Em nhận ra được những máy tính nào ở Hình 1?b. Trong Hình 1 có bốn máy tính ở bên ngoài đang tìm nhà để về. Em hãy tìm nhà cho các máy tính đó. 2. Tìm hiểu bốn loại máy tính dưới đây và cho biết các máy tính tại mỗi ngôi nhà ở Hình 1 thuộc loại nào?...

  Xem lời giải
 • Bài 4. Làm việc với máy tính

  1. Bạn Chim Cánh Cụt ở Hình 1 chưa biết cách khởi động và làm việc với máy tính. Em hãy giúp bạn nhé! 2. Hình nào dưới đây là cách cầm chuột đúng, cách cầm chuột sai? Tại sao? ...

  Xem lời giải
 • Bài 5. Tập gõ bàn phím

  1. Quan sát bàn phím ở Hình 1 và chỉ ra khu vực có nhiều phím nhất. 2. Hãy gọi tên các hàng phím của khu vực chính theo thứ tự từ trên xuống. 3. Các phím F, J thuộc hàng phím nào?...

  Xem lời giải