Câu hỏi 5 trang 10 SGK Hình học 11

Chọn hệ tọa độ Oxy sao cho trục Ox trùng với trục đối xứng...

Quảng cáo

Đề bài

Chọn hệ tọa độ \(Oxy\) sao cho trục \(Ox\) trùng với trục đối xứng, rồi dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục \(Ox\) để chứng minh tính chất 1.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Gọi \(A\left( {{x_A};{y_A}} \right),B\left( {{x_B};{y_B}} \right)\)

Xét phép đối xứng qua trục \(Ox\) thì \(A, B\) biến thành \(A'\left( {{x_A}; - {y_A}} \right),B'\left( {{x_B}; - {y_B}} \right)\)

Khi đó:

\(\begin{array}{l}
AB = \sqrt {{{\left( {{x_B} - {x_A}} \right)}^2} + {{\left( {{y_B} - {y_A}} \right)}^2}} \\
A'B' = \sqrt {{{\left( {{x_B} - {x_A}} \right)}^2} + {{\left( { - {y_B} + {y_A}} \right)}^2}} \\
= \sqrt {{{\left( {{x_B} - {x_A}} \right)}^2} + {{\left( {{y_B} - {y_A}} \right)}^2}} \\
= AB\\
\Rightarrow A'B' = AB \Rightarrow dpcm
\end{array}\)

Chú ý:

Trực quan các em có thể lấy hai điểm \(A, B\) cụ thể như sau:

Lấy ảnh \(A',B'\) của hai điểm \(A(1; 2)\) và \(B(2; 3)\) qua phép đối xứng trục \(Ox\)

Dùng biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trục \(Ox\), ta có:

\(A'(1;-2), B'(2;-3)\)

\(\eqalign{
& AB = \sqrt {{{(2 - 1)}^2} + {{(3 - 2)}^2}} \cr &= \sqrt {{1^2} + {1^2}} = \sqrt 2 \cr
& A'B' = \sqrt {{{(2 - 1)}^2} + {{( - 3 - ( - 2))}^2}} \cr &= \sqrt {{1^2} + {{( - 1)}^2}} = \sqrt 2 \cr} \)

\(⇒ A'B' = AB\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close