Bài 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Tìm các số thực x, y sao cho:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các số thực \(x, y\) sao cho:

LG a

\(3x + yi = 2y + 1 + (2-x)i\)

Phương pháp giải:

\(a + bi = c + di \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = c\\b = d\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 3x + yi = (2y + 1)+(2 - x)i \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3x = 2y + 1 \hfill \cr 
y = 2 - x \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 1 \hfill \cr 
y = 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy \(x=1,y=1\).

LG b

\(2x + y – 1 = (x – 2y – 5)i\)

Phương pháp giải:

\(a + bi = c + di \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = c\\b = d\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 2x + y - 1 = (x + 2y - 5)i \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2x + y - 1 = 0 \hfill \cr 
x + 2y - 5 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = - 1 \hfill \cr 
y = 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy \(x=-1,y=3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close