Câu 5.25, 3.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 181 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.25, 3.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30 trang 181 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các bài từ 5.25 đến 5.30, hãy chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho.

 

Câu 5.28

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau về số trung vị Me

A. Số trung vị luôn là một số liệu nào đó của mẫu ;

B. Số trung vị bị ảnh hưởng bởi các giá trị quá lớn hay quá bé ;

C. Tổng \(\sum\limits_{i = 0}^N {\left( {{{\rm{x}}_i} - {M_e}} \right) = 0} \) ;

D. Có \(\left[ {\dfrac{N}{2}} \right]\) số liệu lớn hơn hoặc bằng Me, ở đó N là kích thước mẫu.

 
 

Lời giải chi tiết:

Chọn (D)

 
 

Câu 5.29

Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu số liệu được gọi là

A. Mốt ;

B. Số trung bình ;

C. Số trung vị ;

D. Độ lệch chuẩn.

 

Lời giải chi tiết:

Chọn (A)

 
 

Câu 5.30

Nếu đơn vị đo của số liệu là kg thì đơn vị của độ lệch chuẩn là

A. kg

B. kg2

C. Không có đơn vị (hư số)

D. kg/2.

 
 

Lời giải chi tiết:

Chọn (A)

Sachbaitap.com

 
 

Câu 5.25

Bảng phân bố tần số sau đây ghi lại số ghế trống trong các chuyến bay từ Hà Nội đến Toàn phần Hồ Chí Minh.

Lớp

Tần số

\(\left[ {0;4} \right]\)

3

\(\left[ {5;9} \right]\)

8

\(\left[ {10;14} \right]\)

15

\(\left[ {15;19} \right]\)

18

\(\left[ {20;24} \right]\)

12

\(\left[ {25;29} \right]\)

6

Tỉ lệ phần trăm số chuyến bay có nhiều nhất 19 ghế trống xấp xỉ là

A. 15%

B. 29%

C. 71%

D. Không thể xác định được từ bảng trên.

 
 

Lời giải chi tiết:

Chọn (C)

 
 

Câu 5.26

Giả sử kích thước mẫu là N. Khi đó luôn có \(\left[ {\dfrac{N}{2}} \right]\) (phần nguyên của \(\dfrac{N}{2}\) ) số liệu trong mẫu lớn hơn hoặc bằng

A. Số trung bình ;

B. Số trung vị ;

C. Mốt ;

D. Độ lệch chuẩn.

 
 

Lời giải chi tiết:

Chọn (B)

 
 

Câu 5.27

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau về số trung bình \(\overline x \)

A. Tất cả các số liệu trong mẫu đều phải dùng để tính số trung bình \(\overline x \) ;

B. Số trung bình \(\overline x \) bị ảnh hưởng bởi các giá trị quá lớn hay quá bé ;

C. Tổng \(\sum\limits_{i = 1}^N {\left( {{{\rm{x}}_i} - \overline x } \right) = 0} \) ;

D. Một nửa của số liệu trong mẫu lớn hơn hoặc bằng \(\overline x \) .

 
 

Lời giải chi tiết:

Chọn (D)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài