Câu 4.101 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.101 trang 119 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị x thỏa mãn :

 

LG a

\(\left| {{x^2} - 2x - 3} \right| - 2 > \left| {2x - 1} \right|\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left( { - \infty ; - \sqrt 6 } \right) \cup \left( {0;\sqrt 2 } \right) \cup \left( {2 + 2\sqrt 2 ; + \infty } \right).\)

 

LG b

\(2\left| {x + 1} \right| < \left| {x - 2} \right| + 3x + 1\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left( { - \dfrac{5}{4}; + \infty } \right)\)

 

LG c

\(\left| {\sqrt {x - 3}  - 1} \right| + \left| {\sqrt {x + 5}  - 1} \right| > 2\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left[ {3;4} \right) \cup \left( {4; + \infty } \right)\)

 

LG d

\(\left| {x - 6} \right| > \left| {{x^2} - 5x + 9} \right|\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x \in \left( {1;3} \right).\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close