Bài 14 trang 51 SGK Đại số 10

Giải bài 14 trang 51 SGK Đại số 10. Parabol y = 3x2 – 2x+1 có đỉnh là:

Quảng cáo

Đề bài

Parabol \(\displaystyle y = 3x^2– 2x+1\) có đỉnh là:

(A) \(\displaystyle I( - {1 \over 3}; \, {2 \over 3})\)

(B) \(\displaystyle I( - {1 \over 3}; \, - {2 \over 3})\)

(C) \(\displaystyle I({1 \over 3}; \, - {2 \over 3})\)

(D) \(\displaystyle I({1 \over 3}; \, {2 \over 3})\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số \(y=ax^2+bx+c\) là \(I\left( { - \frac{b}{{2a}}; - \frac{\Delta }{{4a}}} \right).\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(a = 3, \,  b = -2, \, c = 1\)

\(\Delta  = {b^2} - 4ac = {\left( { - 2} \right)^2} - 4.3.1 =  - 8\)

\(\begin{array}{l}
- \frac{b}{{2a}} = - \frac{{ - 2}}{{2.3}} = \frac{1}{3}\\
- \frac{\Delta }{{4a}} = - \frac{{ - 8}}{{4.3}} = \frac{2}{3}
\end{array}\)

Vậy đỉnh \(I({1 \over 3}; \, {2 \over 3}).\)

Chọn D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài