Bài 1.27 trang 11 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.27 trang 11 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chọn phương án đúng trong bốn phương án đã cho trong mỗi câu sau:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chọn phương án đúng trong  bốn phương án đã cho trong mỗi câu sau:

LG a

\(\sqrt 3 \sin {15^o} + \cos {15^o} - \sqrt 2 \)  bằng:

(A) \(\sqrt 3 \)                           (B) \(\sqrt 2 \)

(C) 1                              (D) 0

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\sqrt 3 \sin {15^0} + \cos {15^0} - \sqrt 2 \\
= 2\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}\sin {{15}^0} + \frac{1}{2}\cos {{15}^0}} \right) - \sqrt 2 \\
= 2\left( {\cos {{30}^0}\sin {{15}^0} + \sin {{30}^0}\cos {{15}^0}} \right) - \sqrt 2 \\
= 2\sin \left( {{{15}^0} + {{30}^0}} \right) - \sqrt 2 \\
= 2\sin {45^0} - \sqrt 2 \\
= 2.\frac{{\sqrt 2 }}{2} - \sqrt 2 \\
= 0
\end{array}\)

Chọn D.

LG b

\({1 \over {\sin {\pi  \over 9}}} - {1 \over {\sqrt 3 \cos {\pi  \over 9}}}\) bằng:

(A) \(\sqrt 3 \)                           (B) \({2 \over {\sqrt 3 }}\)

(C) \({4 \over {\sqrt 3 }}\)                             (D) \( - 2\sqrt 3 \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\frac{1}{{\sin \frac{\pi }{9}}} - \frac{1}{{\sqrt 3 \cos \frac{\pi }{9}}}\\
= \frac{{\sqrt 3 \cos \frac{\pi }{9} - \sin \frac{\pi }{9}}}{{\sqrt 3 \cos \frac{\pi }{9}\sin \frac{\pi }{9}}}\\
= \frac{{2\left( {\frac{{\sqrt 3 }}{2}\cos \frac{\pi }{9} - \frac{1}{2}\sin \frac{\pi }{9}} \right)}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}.2\cos \frac{\pi }{9}\sin \frac{\pi }{9}}}\\
= \frac{{2\left( {\sin \frac{\pi }{3}\cos \frac{\pi }{9} - \cos \frac{\pi }{3}\sin \frac{\pi }{9}} \right)}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}.\sin \frac{{2\pi }}{9}}}\\
= \frac{{2\sin \frac{{2\pi }}{9}}}{{\frac{{\sqrt 3 }}{2}.\sin \frac{{2\pi }}{9}}}\\
= \frac{4}{{\sqrt 3 }}
\end{array}\)

Chọn C.

Quảng cáo
close