Câu 1 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng

Hòa bình lập lại, Đảng và Bác Hồ chủ trương phải xây dựng những nhà máy hiện đại, để:

☐ Chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ.

☐ Đưa nền sản xuất lạc hậu lên sản xuất tiên tiến.

☐ Cạnh tranh với đế quốc Mĩ.

Trả lời: 

☒ Chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close