Câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1, 2 phần bài tập bổ sung – Trang 101 VBT hoá 9. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ A ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ A thu được 13,2 gam khí CO2 và 7,2 gam H2O. Hỏi trong A có những nguyên tố nào?

Phương pháp giải:

+) Tính nCO2 => nC => mC; nH2O => nH=> mH

+)  So sánh mA với tổng (mC+mH )  để kết luận A có chứa nguyên tố oxi hay không?

Lời giải chi tiết:

Trong 13,2 gam CO2 có : nCO2 = 13,2 : 44 = 0,3 mol => nC = 0,3 mol => mC = 0,3. 12 = 3,6 gam

Trong 7,2 gam H2OnH2O= 7,2 : 18 = 0,4 mol => nC = 0,4. 2= 0,8 mol => mC = 0,8. 1 = 0,8 gam

mA = mC+ mH = 3,6+ 0,8 = 4,4 => A chứa C, H và không chứa oxi.

Câu 2

a) Trong các chất sau đây, chất nào là chất hữu cơ?

- đường ăn công thức là C12H22O11

- mì chính công thức là C5H8O4NNa

- muối ăn công thức là NaCl

b) Lấy khoảng 1g mỗi chất ở trên (nửa thìa cà phê) cho vào thìa sắt rồi lần lượt đốt nóng trên ngọn lửa. Cho biết các hiện tượng xảy ra.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết công thức hóa học hợp chất hữu cơ Tại đây

Lời giải chi tiết:

a) Các chất hữu cơ là: đường ăn và mì chính

b)

 

Đường ăn

Mì chính

Muối ăn

Hiện tượng

 

 

có khí không màu thoát ra

có khí không màu thoát ra, còn lại chất rắn màu trắng.

không có hiện tượng 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close