Cách mạng Hà Lan

Tóm tắt mục I. Cách mạng Hà Lan. Trước cách mạng, lãnh thổ thuộc hai nước Bỉ và Hà Lan ngày nay

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hà Lan: Gồm lãnh thổ các nước Hà Lan, Bỉ, Lucxămbua và một số vùng đất này có tên gọi "Nêđéclan" (vùng đất thấp).

a) Bối cảnh - diễn biến

- Từ đầu thế kỷ XVI Nêđéclan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu.

- Giai cấp tư sản Nêđéclan ra đời, thế lực kinh tế ngày càng lớn mạnh.

- Tháng 8 - 1566 nhân dân miền Bắc Nêđéclan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.

- Tháng 8 - 1567, vương triều Tây Ban Nha đem quân sang Nedeclan, và đán áp dã man.

- Tháng 4 - 1572 quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh phía Bắc.

- Tháng 1 - 1579 hội nghị U-trech tuyên bố thống nhất tiền tệ, đo lường và tổ chức quân sự, chính sách đối ngoại.

- Năm 1581, các tỉnh miền bắc thống nhất thành Các tỉnh liên Hiệp hay Hà Lan

- Năm 1609, Hiệp định đình chiến được ký kết, nhưng đến năm 1649 mới được công nhận độc lập.

b) Ý nghĩa - hạn chế

* Ý nghĩa:

+ Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc

+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Hà Lan phát triển.

+ Mở ra thời đại mới - bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản.

* Hạn chế: quan hệ sản xuất phong kiến còn tồn tại ở một số nơi, nhân dân không được hưởng quyền lợi về kinh tế, chính trị.

Lược đồ Hà Lan năm 1609

Những nội dung chính về cách mạng Hà Lan: bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa, hạn chế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close