Quảng cáo
 • Bài 4.26 trang 124

  Cho tam giác BCD và điểm A không thuộc mặt phẳng (BCD). Gọi I là trung điểm của đoạn AB và G là trọng tâm của tam giác ACD.

  Xem chi tiết
 • Bài 4.27 trang 124

  Cho hình chóp tam giác S.ABC. Gọi M và I lần lượt là trung điểm của SC và BC. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (ABM) và (SAI).

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 4.28 trang 124

  Cho hình chóp S.ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SC. Lấy K là một điểm trên cạnh SB.

  Xem lời giải
 • Bài 4.29 trang 124

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AD là đáy lớn. Gọi M, E lần lượt là trung điểm của CD, SB.

  Xem lời giải
 • Bài 4.30 trang 124

  Cho hình chóp S.ABC. Gọi G, K, H lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, ABC.

  Xem lời giải
 • Bài 4.31 trang 124

  Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm nằm trên AA', AB, DC sao cho \(\frac{{AM}}{{AA'}} = \frac{{AN}}{{AB}} = \frac{{DP}}{{DC}} = \frac{1}{3}\).

  Xem lời giải
 • Bài 4.32 trang 124

  Hình chóp có 18 cạnh (bao gồm cả cạnh đáy và cạnh bên) thì có bao nhiêu mặt?

  Xem lời giải
 • Bài 4.33 trang 124

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của dường thẳng AM và mặt phẳng (SBD). Mệnh đề nào sau đây đúng?

  Xem lời giải
 • Bài 4.34 trang 124

  Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD và M là trung điểm của AD. Giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (ABC) là

  Xem lời giải
 • Bài 4.35 trang 125

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo