Bài tập 8 trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Minh ít tuổi hơn Mẫn. Hỏi cách đây nốn năm thì tuổi bạn nào nhiều hơn ?

Quảng cáo

Đề bài

Minh ít tuổi hơn Mẫn. Hỏi cách đây nốn năm thì tuổi bạn nào nhiều hơn ?

Lời giải chi tiết

Gọi a, b lần lượt là số tuổi của Minh và Mẫn thì: \(a < b\)

Cách đây bốn năm tuổi của Minh là \(a – 4\) và tuổi của Mẫn là \(b – 4\)

Từ \(a < b\) suy ra \(a + ( - 4) < b + ( - 4) \Rightarrow a - 4 < b - 4\)

Vậy cách đây bốn năm thì tuổi của Mẫn nhiều hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close