Bài 7 trang 92 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 7 trang 92 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Trộn m gam dung dịch HCl 20% với 4m gam dung dịch HCl 30%. Tính nồng độ % dung dich sau khi trộn.

Lời giải chi tiết

Khối lượng chất tan trong dung dịch HCl 20% là :

\({m_{HCl}} = {{20} \over {100}}.m = 0,2m\) gam

Khối lượng chất tan trong dung dịch HCl 30% là :

\({m_{HCl}} = {{30} \over {100}}.4m = 1,2m\) gam

Khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch sau khi trộn là :

\({m_{HCl{\rm{ sau}}}} = 0,2m + 1,2m = 1,4m\) gam

\({m_{dd{\rm{ sau}}}} = m + 4m = 5m\) gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi trộn là :

\(C{\% _{HCl}} = {{_{{m_{HCl{\text{ sau}}}}}} \over {{m_{dd{\text{ sau}}}}}}.100\) \( = {{1,4m} \over {5m}}.100 = 28\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close