Bài 4 trang 92 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 92 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Cần bao nhiêu gam dung dịch \(Fe{(N{O_3})_2}\) 90% và bao nhiêu gam nước cất để pha thành 500 gam dung dịch  \(Fe{(N{O_3})_2}\) 20%.

Lời giải chi tiết

+ Xét 500 gam dung dịch   \(Fe{(N{O_3})_2}\)20%.:

\({m_{Fe{{(N{O_3})}_2}}} = {{20} \over {100}}.500 = 100gam\)

Khối lượng   \(Fe{(N{O_3})_2}\) trong dung dịch \(20\) % cũng chính là khối lượng   \(Fe{(N{O_3})_2}\) trong dung dịch 90%.

+ Xét dung dịch   \(Fe{(N{O_3})_2}\)90%

\({m_{{\rm{dd}}}} = {{100} \over {C\% }}.{m_{Fe{{(N{O_3})}_2}}} = {{100} \over {90}}.100\) \( \approx 111,11gam\)

Khối lượng nước cất dùng để pha loãng dung dịch là

\({m_{{H_2}O}} = 500 - 111,11 = 388,89gam\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close