Bài 6 trang 67 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 6 trang 67 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 14,2 g \({P_2}{O_5}\) vào cốc nước chứa 45g nước tạo ra dung dịch axit.

a) Chất nào còn dư và sư bao nhiêu gam?

b) Tính khối lượng axit thu được.

c) Nếu cho giấy quì tím vào dung dịch sau phản ứng thì giấy quì tím chuyển màu như thế nào?

Lời giải chi tiết

Số mol các chất là :

\(\eqalign{  & {n_{{P_2}{O_5}}} = {{14,2} \over {142}} = 0,1mol  \cr  & {n_{{H_2}O}} = {{45} \over {18}} = 2,5mol \cr} \)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& {P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4} \cr
& 0,1 \to {\rm{ }}\;0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;0,2mol \cr} \)

a) \(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_{{H_2}O({\text{pứ)}}}} = 0,03mol\)

\({n_{{H_2}O\text(dư)}} = {n_{{H_2}O\text(ban đầu)}} - {n_{{H_2}O\text(pứ)}}\) \( = 2,5 - 0,3 = 2,2\,mol\)

\({m_{{H_2}O\text(dư)}} = 18.2,2 = 39,6\,gam\)

b) \(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_{{H_3}P{O_4}}} = 0,2mol\)

\({m_{{H_3}P{O_4}}} = 0,2.98 = 19,6gam\) .

c) Dung dịch sau phản ứng chứa \({H_3}P{O_4}\)  là axit, do đó dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close