Bài tập 1 trang 61 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống:

\(\eqalign{  & a)\,\,{{8x} \over {2xy}} = {{...} \over y}  \cr  & b)\,\,{{2xy} \over {6y}} = {{...} \over 3}  \cr  & c)\,\,{{3(x + 2)} \over {2x}} = {{6(x + 2)} \over {...}}  \cr  & d)\,\,{{4(x - 2)} \over {3(x + 1)}} = {{8(x - 2)x} \over {...}} \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) Đã chia mẫu ở vế trái cho 2x nên cũng phải chia tử ở vế trái cho 2x. Do vậy \(... = 8x:2x = 4\)

b) Đã chia mẫu ở vế trái cho 2y nên cũng phải chia tử ở vế trái cho 2y. Do vậy \(... = 2xy:2y = x\)

c) Đã nhân tử ở vế trái cho 2 nên cũng phải nhân mẫu ở vế trái cho 2. Do vậy \(... = 2x.2 = 4x\)

d) Đã nhân tử ở vế trái cho 2x nên cũng phải nhân mẫu ở vế trái cho 2x. Do vậy \(... = 3\left( {x + 1} \right).2x = 6x\left( {x + 1} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close