Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

Quảng cáo

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

\(\eqalign{  & a)\;\left( {4 + 32 + 6} \right) + \left( {10 - 36 - 6} \right)  \cr  & b)\;\left( {77 + 22 - 65} \right) - \left( {67 + 12 - 75} \right)  \cr  & c) - \left( { - 21 + 43 + 7} \right) - \left( {11 - 53 - 17} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\left( {4 + 32 + 6} \right) + \left( {10 - 36 - 6} \right) \cr&= 4 + 32 + 6 + 10 - 36 - 6  \cr  &  = (4 + 32 - 36) + 10 + (6 - 6) \cr&= (36 - 36) + 10 + 0 \cr&= 0 + 10 = 10  \cr  & b)\left( {77 + 22 - 65} \right) - \left( {67 + 12 - 75} \right) \cr&= 77 + 22 - 65 - 67 - 12 + 75  \cr  &  = (77 - 67) + (22 - 12) + (75 - 65) \cr&= 10 + 10 + 10 = 30  \cr  & c) - \left( { - 21 + 43 + 7} \right) - \left( {11 - 53 - 17} \right) \cr&= 21 - 43 - 7 - 11 + 53 + 17  \cr  &  = (21 - 11) + (53 - 43) + (17 - 7) \cr&= 10 + 10 + 10 = 30 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close