Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau:

\(\eqalign{  & a) \;- 22 - \left( { - x + 5} \right) = 13  \cr  & b)\;45 - 25 =  - x + 21  \cr  & c)\;\left| {x + 1} \right| = 5  \cr  & d)\;\left| x \right| - \left( { - 4} \right) = 17 - 3. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(-22 – (-x +5) = 13 \)

            \(-(-x + 5) = 13 + 22\)

            \(x -5 = 35\)

            \(x = 35 + 5\)

            \(x = 40\)

b) \(45 - 25 = -x + 21\)

           \(20 = -x + 21\)

           \( x = 21 – 20\) 

            \(x = 1\)

c) \(\left| {x + 1} \right| = 5\)

\(x + 1 = 5\)   hoặc   \(x + 1 = -5\)

\(x = 5 - 1\)              \( x = -5 – 1\)

\(x = 4\)                    \( x = -6\)

\(\eqalign{  & d)\;\left| x \right| - ( - 4) = 17 - 3  \cr  & \left| x \right| + 4 = 14  \cr  & \left| x \right| = 14 - 4 = 10 \cr} \)

\(\Rightarrow x = 10\) hoặc \(x = -10\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close