Bài 7 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng :

Quảng cáo

Đề bài

Tính tổng :

\(S = \left( { - 1} \right) + 2 + \left( { - 3} \right) + 4 + \left( { - 5} \right) + 6\)\(\, + ... + \left( { - 2013} \right) + 2014.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{   S &= ( - 1) + 2 + ( - 3) + 4 + ( - 5) + 6 + ... + ( - 2013) + 2014  \cr  &  = ( - 1 + 2) + ( - 3 + 4) + ( - 5 + 6) + ... + ( - 2013 + 2014)  \cr  &  = \underbrace {1 + 1 + 1 + ... + 1}_\text{1007 số hạng}\cr& = 1007.1 = 1007 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close