Bài 6 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 6 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Cho 31,2 gam hỗn hợp Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl, thu được 13,44 lít khí H2 (đktc).

a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

b. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{13,44} {22,4} = 0,6\,\,mol\)

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Al\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,6HCl\,\,\, \to \,\,\,2AlC{l_3}\,\,\,\, + \,\,\,3{H_2} \uparrow \,\,\,(1) \cr
& {{0,6.2} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,6\,mol \cr
& A{l_2}{O_3}\,\,\,\, + \,\,\,6HCl\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,AlC{l_3}\,\,\,\, + \,\,\,3{H_2}O\,\,\,\,(2) \cr} \) 

Theo phương trình (1) ta có: \({n_{Al}} = \dfrac{0,6.2} { 3} = 0,4\,mol\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow {m_{Al}} = 0,4.27 = 10,8\,gam \cr
& {m_{Al}}\,\, + \,\,{m_{A{l_2}{O_3}}} = 31,2 \cr&\Rightarrow 10,8 + {m_{A{l_2}{O_3}}} = 31,2 \cr
& \Rightarrow {m_{A{l_2}{O_3}}} = 20,4\,gam \cr} \) 

b) Ta có:

\({n_{A{l_2}{O_3}}} =\dfrac{{{m_{A{l_2}{O_3}}}}}{{{M_{A{l_2}{O_3}}}}} = \dfrac{{20,4}}{{102}}= 0,2\,mol\)

Theo phương trình (1) và (2)

\({n_{HCl}} = \dfrac{6 }{2}{n_{Al}} + 6.{n_{A{l_2}{O_3}}}\)\(\, = 3.0,4 + 6.0,2 = 2,4\,mol\)

Thể tích dung dịch HCl là:

\({V_{{\rm{dd}}\,HCl}} = \dfrac{2,4}{ 1} = 2,4\,(l)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close