Bài 6 trang 70 SGK Vật lí 10

Trái Đất hút Mặt Trăng...

Quảng cáo

Đề bài

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất là R = 38. 107m, khối lượng của Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg, khối lượng của Trái Đất M = 6,0.1024kg.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn: \({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}}\)

trong đó: m1, mlà khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, G = 6,67.10-11 N.m2/kglà hằng số hấp dẫn.

Lời giải chi tiết

Trái Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng:

\({F_{hd}} = G{{{m_1}{m_2}} \over {{r^2}}} = {6,67.10^{ - 11}}.{{{{7,37.10}^{22}}{{.6.10}^{24}}} \over {{{\left( {{{38.10}^7}} \right)}^2}}} \)\(= {2,04.10^{20}}N\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close