Bài 4 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 4 trang 88 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

a) Phải lấy bao nhiêu gam natri để có số nguyên tử bằng số phân tử có trong 1,6 gam oxi?

b) Phải lấy bao nhiêu gam kali hiđroxit (KOH) để có số phân tử bằng số phân tử có trong 7,3 gam HCl?

Lời giải chi tiết

a) \({n_{{O_2}}} = {{1,6} \over {32}} = 0,05\,\,mol\)

Số nguyên tử Na bằng số phân tử O2

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_{Na}} = {n_{{O_2}}} \Rightarrow {n_{Na}} = 0,05\,\,mol  \cr  & {m_{Na}} = {n_{Na}}.{M_{Na}} = 0,05.23 = 1,15\,\,gam \cr} \)

b) \({n_{HCl}} = {{7,3} \over {36,5}} = 0,2\,\,mol\)

Số phân tử KOH bằng số phân tử HCl

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_{KOH}} = {n_{HCl}} \Rightarrow {n_{KOH}} = 0,2\,\,mol  \cr  & {m_{KOH}} = {n_{KOH}}.{M_{KOH}} = 0,2.56 = 11,2\,\,gam \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close