Bài 4 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy V lít khí metan, thu được 1,8 gam hơi nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch bari hiđroxit (dư) thì thu được kết tủa trắng.

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy V lít khí metan, thu được 1,8 gam hơi nước. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch bari hiđroxit (dư) thì thu được kết tủa trắng.

a. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b. Hãy tính V và thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí điều kiện tiêu chuẩn.

c. Tính khối lượng kết tủa thu được.

Lời giải chi tiết

a) Số mol H2O thu được là:

\({n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,8}}{{18}} = 0,1mol\)

Xét giai đoạn đốt cháy khí metan:

Phương trình hóa học:

CH4 + 2O2 \(\to\) CO2 + 2H2O   (1)

0,05    0,1        0,05      0,1     mol

Theo phương trình (1): \(\left\{ \begin{array}{l}{n_{C{H_4}}} = 0,05mol\\{n_{{O_2}}} = 0,1mol\\{n_{C{O_2}}} = 0,05mol\end{array} \right.\)

Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O. Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì H2O tan vào dung dịch và CO2 phản ứng với Ba(OH)­2 theo phương trình sau:

\(\begin{array}{l}C{O_2} + Ba{(OH)_2} \to BaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\,\,(2)\\0,05 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\theo(2) \Rightarrow {n_{BaC{O_3}}} = 0,05mol\\b)V = {V_{C{H_4}}} = 0,05.22,4 = 1,12\,l\\{V_{{O_2}}} = 0,1.22,4 = 2,24\,l\\\dfrac{{{V_{{O_2}}}}}{{{V_{kk}}}}.100 = 20 \\ \Rightarrow {V_{kk}} = \dfrac{{100}}{{20}}.{V_{{O_2}}} = \dfrac{{100}}{{20}}.2,24 = 11,2\,l.\end{array}\)

c)Khối lượng kết tủa thu được là:

\({m_ \downarrow } = {m_{BaC{O_3}}} = 197.0,05 = 9,85gam.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài