Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 26, 27

  Hãy quan sát các đẳng thức sau:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 28, 29, 30

  Lãi suất gửi tiết kiệm trong ngân hàng thường được tính theo thể thức lãi kép theo định kì. Theo thể thức này, nếu đến kì hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp. Giả sử một người gửi số tiền A với lãi suất r không đổi trong mỗi kì.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 2.1 trang 30

  Sử dụng phương pháp quy nạp toán học, chứng minh các đẳng thức sau đúng với mọi số tự nhiên

  Xem chi tiết
 • Bài 2.2 trang 30

  Mỗi khẳng định sau là đúng hay sai? Nếu em nghĩ là đúng, hãy chứng minh nó. Nếu em nghĩ nó sai, hãy đưa ra một phản ví dụ.

  Xem chi tiết
 • Bài 2.3 trang 30

  Chứng minh rằng \({n^3} - n + 3\) chia hết cho 3 với mọi số tự nhiên \(n \ge 1\).

  Xem chi tiết
 • Bài 2.4 trang 30

  Chứng minh rằng \({n^2} - n + 41\) là số lẻ với mọi số nguyên dương n.

  Xem chi tiết
 • Bài 2.5 trang 30

  Chứng minh rằng nếu \(x > - 1\) thì \({(1 + x)^n} \ge 1 + nx\) với mọi số tự nhiên n.

  Xem chi tiết
 • Bài 2.6 trang 30

  Cho tổng \({S_n} = \frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + ... + \frac{1}{{n(n + 1)}}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 2.7 trang 30

  Sử dụng phương pháp quy nạp toán học, chứng minh rằng số đường chéo của một đa giác n cạnh (\(n \ge 4\)) là \(\frac{{n(n - 3)}}{2}.\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2.8 trang 30

  Ta sẽ "lập luận" bằng quy nạp toán học để chỉ ra rằng: “Mọi con mèo đểu có cùngmàu”. Ta gọi P(n) với n nguyên dương là mệnh để sau: “Mọi con mèo trong một đàn gồmn con đều có cùng màu”.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo