Bài 12 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

Quảng cáo

Đề bài

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

\(\eqalign{  & a)A = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {84\; \vdots\; x,180 \;\vdots\; x,x > 6} \right.} \right\}  \cr   & b)B = \left\{ {x \in {\rm N}\left| {x\; \vdots \;12,x \;\vdots\; 15,x\; \vdots\; 18;0 < x < 300} \right.} \right\}. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) 84 = 22.3.7; 180 = 22.32.5

ƯCLN(84; 180) = 22.3 = 12

\( \Rightarrow \) ƯC(84; 180) = Ư(12)

Ta có \(x \in \) ƯC(84; 180) và x > 6. Do đó  Ư(12) và x > 6 \( \Rightarrow \) x = 12. Vậy A = {12}

b) \(x \in BC(12;15;18)\)

12 = 22.3; 15 = 3.5; 18 = 2.32

BCNN(12; 15; 18) = 22.32.5 = 180

\( \Rightarrow \) BC(12; 15; 18) = B(180)

Ta có \(x \in BC(12;15;18)\) và 0 < x < 300 \( \Rightarrow \) \(x \in B(180)\) và 0 < x < 300

\( \Rightarrow \) x = 180. Vậy B = {180}

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close