Bài 1 trang 93 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy nhận biết các cặp chất sau đây bằng phương pháp hoá học:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhận biết các cặp chất sau đây bằng phương pháp hoá học:

a. Dung dịch \({H_2}S{O_4}\) và dung dịch \(N{a_2}S{O_4}.\)

b. Dung dịch HCl và dung dịch \(FeC{l_2}.\)

c. Bột đá vôi \(CaC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\).

Lời giải chi tiết

a)

 

Dung dịch H2SO4

Dung dịch Na2SO4

Quì tím

Đỏ

Tím

 b)

 

Dung dịch H2SO4

Dung dịch Na2SO4

Dung dịch NaOH

Không hiện tượng

Kết tủa màu trắng xanh

 Phương trình hóa học:

\(NaOH + HCl \to NaCl + {H_2}O\)  (xảy ra phản ứng nhưng không nhìn thấy hiện tượng)

\(2NaOH + FeC{l_2} \to Fe(OH) \uparrow (trắng\,xanh) + 2NaCl\)

c)

 

Bột CaCO3

Bột Na2CO3

Nước

Không tan

Tan

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài