Bài 1 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 1 trang 44 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Phát biêu nào sau đây là đúng?

A. Bazơ làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng.

B. Bazơ làm giấy quỳ tím hoá xanh.

C. Kiềm là dung dich bazơ tan trong nước.

D. Bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit tương ứng và nuớc.

Lời giải chi tiết

Dung dịch bazo (kiềm) làm dung dịch phenolphtalein từ không màu chuyển sang màu hồng, quỳ tím hóa xanh.

Bazo không tan không làm chuyển màu của phenolphtalein và quỳ tím.

⇒ Phát biểu A, B sai

Bazo không tan bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit tương ứng với nước, bazo tan bền với nhiệt

Ví dụ

\(\eqalign{
& Cu{(OH)_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,CuO\,\,\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& 2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr} \)

\(NaOH{\,^{}}\) không phản ứng vì NaOH là bazo tan

⇒ Phát biểu D sai

Kiềm là dung dịch bazo tan trong nước

⇒ Phát biểu C đúng

Đáp án C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài