Quảng cáo
 • Bài 1 trang 7

  Thay dấu  ?   bằng kí hiệu ∈, ∉ thích hợp.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 7

  a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 7

  a) Các điểm x, y, z trong hình dưới đây biểu diễn số hữu tỉ nào?

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 7

  a) Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 7

  So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 8

  So sánh các cặp số hữu tỉ sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 8

  Ở vòng 1 cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ môi trường, bạn Huy đã trả lời được 92% số câu trắc nghiệm. Ở vòng 2, bạn Huy đã trả lời đúng được 27 câu trong số 30 câu trắc nghiệm. Trong hai vòng thi, vòng nào bạn Huy làm bài tốt hơn?

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 8

  Mực nước trong một cái ao so với mặt đất đo được trong các tháng được cho bởi bảng sau: a) Trong các tháng trên tháng nào mực nước trong hồ cạn nhất? Giải thích. b) Trong các tháng trên tháng nào hồ đầy nước nhất? Giải thích.

  Xem chi tiết