Quảng cáo
 • Câu 1 trang 20 SBT địa 6

  Giải câu 1 trang 20 SBT địa 6, Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy: - Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng. - Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 20 SBT địa 6

  Giải câu 2 trang 21 SBT địa 6, Dựa vào bảng chú giải (hình 5-1), hãy kể tên: - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu điểm. - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu đường. - Những đối tượng địa lí được biểu hiện bằng kí hiệu diện tích.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 21 SBT địa 6

  Giải câu 3 trang 21 SBT địa 6, Hãy kể 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ:

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 21 SBT địa 6

  Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6, Hãy cho biết : - Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào. - Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

  Xem lời giải