Writing – Lesson 3 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở Writing - Lesson 3 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. With a partner, use the notes to make sentences about the famous American, George Washington.

(Cùng một người bạn, sử dụng các ghi chú để tạo thành câu về người Mỹ nổi tiếng, George Washington.)

George Washington / first president / USA

born / 1732,/ general / 1775

fought / many battles / against / British

His army / won / Battle of Yorktown / 1781./ last battle / war

He / president / United States of America / 1789.

Lời giải chi tiết:

George Washington is the first president of the USA.

(George Washington là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.)

He was born in 1732, and became the general in 1775.

(Ông sinh năm 1732, trở thành đại tướng năm 1775.)

He fought  many battles  against the British.

(Ông đã chiến đấu nhiều trận chống lại người Anh.)

His army won Battle of Yorktown in 1781. The last battle was a war.

(Quân đội của ông đã chiến thắng Trận Yorktown năm 1781. Trận chiến cuối cùng là một cuộc chiến trường kỳ.)

He became the president of United States of America in 1789.

(Ông trở thành tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm 1789.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Now, use the notes to write a short movie review. Write 50 – 60 words.

(Giờ thì, sử dụng các ghi chú để viết nhận xét ngắn về phim. Viết 50 – 60 từ.)

I watched the historical movie Washington. It was great!

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

If you like history, you should watch this movie!

Lời giải chi tiết:

I watched the historical movie Washington. It was great! It is about George Washington, the first president of the USA. He was born in 1732, and became the general in 1775. He fought many battles against the British. His army won Battle of Yorktown in 1781. The last battle was a war. He became the president of United States of America in 1789. If you like history, you should watch this movie!

Tạm dịch:

Tôi đã xem bộ phim lịch sử Washington. Nó thật tuyệt vời! Phim về George Washington, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Ông sinh năm 1732 và trở thành đại tướng năm 1775. Ông đã đánh nhiều trận chống lại quân Anh. Quân đội của ông đã chiến thắng Trận Yorktown năm 1781. Trận chiến cuối cùng là một cuộc chiến trường kỳ. Ông trở thành tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào năm 1789. Nếu bạn thích lịch sử, bạn nên xem bộ phim này!

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Quảng cáo
close