Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm

Việc làm là một vấn đề kinh tế-xã hội lớn ở nước ta hiện nay.

Quảng cáo

3. Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm

a. Vấn đề việc làm:

- Việc làm là vấn đề KT- XH lớn.

- Năm 2005, cả nước có 2,1% lao động thất nghiệp và 8,1% thiếu việc làm, ở thành thị tỉ lệ thất nghiệp là 5,3%, mỗi năm nước ta giải quyết gần 1 triệu việc làm.

b. Phương hướng giải quyết việc làm

 - Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

 - Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

 - Đa dạng hoá các hoạt động sản xuất (nghề truyền thống, thủ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp…), chú ý thích đáng đến hoạt động của các ngành dịch vụ.

 - Tăng cường hợp tác, liên kết để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

  - Mở rộng, đa dạng hoá các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề, nâng cao chất lượng, đội ngũ lao động để họ có thể tự tạo ra công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi hơn.

 - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài