Useful Language - Lesson 3 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Useful Language - Lesson 3 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


Where's Vancouver?

(Vancouver ở đâu?)

Is it a town?

(Nó là thị trấn à?)

What's it famous for?

(Nó nổi tiếng về cái gì?)

It's in the west of Canada.

(Nó ở phía tây của Canada.)

No. It's a big city.

(Không. Nó là một thành phố lớn.)

It's famous for its big buildings and beautiful parks.

(Nó nổi tiếng về những tòa nhà to lớn và những công viên xinh đẹp.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tải về

Quảng cáo
close