Unit 2. Family - SBT Tiếng Anh 3 - iLearn Smart Start

Complete the words. Look, cirlce and write. Listen and number. Look and write. Unscramble and write. Listen and circle. Read and draw lines. Listen and tick the box. Read and circle True or False. Look at the table and pictures. Look at the numbers. Write the words and draw lines.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 1 A

A. Complete the words.

(Hoàn thành từ.)

Lời giải chi tiết:

1. mother: mẹ

2. sister: chị/em gái

3. father: bố

4. brother: anh/em trai

Lesson 1 B

B. Look, circle, and write.

(Nhìn, khoanh và viết.)

Phương pháp giải:

mother: mẹ

father: bố

sister: chị/em gái

brother: anh/em trai

Lời giải chi tiết:

Lesson 1 C

C. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)Phương pháp giải:

Bài nghe:  

1. - This is my family. (Đây là gia đình của tôi.)

    - Hello, I’m Nick. (Chào, tôi là Nick.)

2. - This is my mother. (Đây là mẹ của tôi.) 

    - Hi, I’m Ann. (Xin chào, cô là Ann.)

    - Hi. (Cháu chào cô ạ.) 

3. - Who’s this? (Đây là ai?)

    - This is my brother. His name’s Ben. (Đây là anh của tôi. Anh ấy tên Ben.)

    - Hi, Ben. (Chào Ben.)

4. - This is my father. (Đây là bố của tôi.)

    - Hello. I’m Sam. (Chào cháu, chú là Sam.)

Lời giải chi tiết:

Lesson 1 D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Tom: This is my father. (Đây là bố của tôi.)

   Alfie: Hi, I’m Alfie. (Xin chào, cháu là Alfie.)

   Mr.Brown: Hi, I’m Sam (Chào cháu, chú là Sam.)

2. Tom: This is my mother. (Đây là mẹ của tôi.)

   Alfie: Hi, I’m Alfie. (Chào cô ạ, cháu là Alfie.)

   Mrs.Brown: Hello, I’m Mrs.Brown (Chào cháu, cô là Brown.)

3. Tom: This is my sister. (Đây là em gái của tôi.)

   Alfie: Hi, I’m Alfie. (Chào, tôi là Alfie.)

  Lucy: Hello, I’m Lucy. (Chào, tôi là Lucy.)

4. Tom: This is my brother. (Đây là anh trai của tôi.)

   Alfie: Hi, I’m Alfie. (Chào, Tôi là Alfie.)

   Ben: Hello, I’m Ben (Chào, tôi là Ben.)

Lesson 2 A

A. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

cousin: anh, chị, em họ

uncle: cậu 

grandfather: ông

grandmother:

Lời giải chi tiết:

Lesson 2 B

B. Unscramble and write.

(Sắp xếp lại và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. cousin: anh, chị, em họ

2. uncle: cậu 

3. aunt: dì/cô 

4. grandmother: 

Lesson 2 C

C. Listen and circle.

(Nghe và khoanh.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. That is my picture. (Kia là bức ảnh của tôi.)

   Who’s he? (Anh ấy là ai?)

   He’s my uncle. (Anh ấy là cậu của tôi.)

   What’s his name? (Anh ấy tên gì?)

   His name’s Tony. (Anh ấy là Tony.)

2. Who’s she? (Cô ấy là ai?)

   She’s my aunt. Her name’s May. (Cô ấy là dì của tôi. Cô ấy tên là May.)

3. That's a funny picture. (Kia là một bức ảnh hài hước.)

   Who’s she? (Cô ấy là ai?)

   That’s my cousin. (Kia là em họ của tôi.)

   What’s his name? (Anh ấy tên gì?)

   His name’s Bill. (Anh ấy là Bill.)

4. Who’s that? (Kia là ai?)

   That’s my grandmother, Grace. (Đó là bà của tôi, Grace.)

   She looks nice. (Bà ấy trông rất đẹp.)

Lời giải chi tiết:

Lesson 2 D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Who's he? (Anh ấy là ai vậy?)

    B: He's my uncle. (Chú ấy là chú của tôi.) 

2. A: What’s his name? (Tên của anh ấy là gì?)

    B: His name’s Bill. (Anh ấy là Bill.)

3. A: Who’s he? (Anh ấy là ai?)

    B: He’s my grandmother. (Anh ấy là bà của tôi.)

4. A: What’s her name? (Tên của cô ấy là gì?)

    B:Her name’s Lucy. (Cô ấy là Lucy.)

Lesson 3 A

A. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

wake up: tỉnh dậy

go to bed: đi ngủ

clean your room: dọn phòng của bạn

do your homework: làm bài tập về nhà

Lời giải chi tiết:

Lesson 3 B

B. Read and draw lines.

(Đọc và vẽ các đường.)


Phương pháp giải:

wake up: tỉnh dậy

go to bed: đi ngủ

clean your room: dọn phòng

do your homework: làm bài tập về nhà

Lời giải chi tiết:

Lesson 3 C

C. Listen and tick the box.

(Nghe và tích vào ô.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. You look tired. (Con trông rất mệt mỏi.)

   Oh, yes. (Vâng ạ.)

   Go to bed. (Hãy đi ngủ đi.)

   Good night, mom. (Chúc mẹ ngủ ngon.)

2. It is so messy. (Nó rất lộn xộn.)

   Sorry mom. (Con xin lỗi mẹ.)

   Clean your room. (Hãy dọn dẹp phòng của con nhé.)

   Ok.  (Vâng ạ.)

3. Do your homework. (Hãy làm bài tập về nhà của con đi.)

   Ok. (Vâng ạ.)

Lời giải chi tiết:

Lesson 3 D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. do your homework!: làm bài tập về nhà của bạn đi! 

2. wake up: tỉnh dậy

3. clean your room: dọn phòng

4. go to bed: đi ngủ

Culture A

A. Look, read, and tick the box.

(Nhìn, đọc và đánh dấu vào ô.)

Phương pháp giải:

fish: con cá

cat: con mèo

bird: con chim

dog: con chó 

Lời giải chi tiết:

Culture B

B. Read and circle True or False.

(Đọc và khoanh True hoặc False.)

My name’s Donna. I live with my mother, father and grandmother in Hanoi, Vietnam. My family pet is a bird. Her name is Pecks. She’s four years old. She’s red, yellow, and white. She’s great bird.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi tên là Donna. Tôi sống với mẹ, bố và bà ở Hà Nội, Việt Nam. Thú cưng nhà tôi là 1 con chim. Cô ấy tên là Pecks. Cô ấy 4 tuổi, Cô ấy màu đỏ, vàng và trắng. Cô ấy là một chú chim rất tuyệt.

1. Donna có một người chị gái.

2. Cô ấy có một con chim là thú cưng.

3. Pecks 5 tuổi.

4. Pecks có màu vàng, đỏ và trắng.

Lời giải chi tiết:

Culture C

C. Listen and draw lines.

(Nghe và vẽ.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. My name’s Bradley. My family pet is a dog. His name ‘s Grass.He’s 4 years old. He’s brown. (Tên tôi là Bradley. Thú cưng của nhà tôi là một con chó. Anh ấy tên là Grass. Anh ấy 4 tuổi. Anh ấy có màu nâu.)

2. My name’s Nancy. My family pet is a cat. He’s 6 years old. He’s white, black and brown. (Tên tôi là Nancy. Thú cưng của nhà tôi là một con mèo. Anh ấy 6 tuổi. Anh ấy có màu trắng, đen và màu nâu.)

3. My name’s Cris. My family pet is a cat. Her name’s Bella. She’s 3 years old. She’s white. (Tên tôi là Cris. Thú cưng của nhà tôi là một con mèo. Cô ấy tên là Bella. Cô ấy 3 tuổi. Cô ấy có màu trắng.)

4. My name’s Jenny. My family pet is a dog. His name’s Bill. He’s 5 years old. He’s black and white. (Tên tôi là Jenny. Thú cưng của nhà tôi là một con chó. Anh ấy 5 tuổi. Anh ấy có màu trắng, đen.)

Lời giải chi tiết:

Culture D

D. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. My family pet is a fish. He’s blue.

(Thú cưng nhà tôi là một chú cá. Anh có màu xanh.)

2. Her name is Vicky. She’s black and white.

(Cô ấy là Vicky. Cô ấy có màu đen và trắng.)

3. My family pet is a bird. He’s yellow.

(Thú cưng nhà tôi là một chú chim. Anh ấy có màu vàng.)

4. Her name is Barks. She’s white, black and brown.

(Cô ấy là Barks. Cô ấy có màu trắng, đen và nâu.)

Review and practice A

A. Look at the table and pictures. Look at the numbers. Write the words and draw lines.

(Nhìn vào bảng và tranh. Nhìn vào các số. Hãy viết từ và vẽ đường nối.)

Lời giải chi tiết:

1. grandmother: bà 

2. cousin: em họ

3. aunt :

4. uncle: cậu

5. brother: anh trai

6. grandfather: ông

Review and practice B

B. Listen and circle.

(Nghe và khoanh.)


Phương pháp giải:

1. - Who’s he? (Anh ấy là ai?)

    - He’s my brother. (Anh ấy là anh trai tôi.)

    - What’s his name? (Anh ấy tên gì?)

    - His name is  David. (Anh ấy là David.)

2. - This is my uncle. (Đây là cậu của tôi.)

    - Hello. My name is Paul. (Chào. Tôi là Paul.)

3. - Who’s she? (Bà ấy là ai?)

    - She’s my grandmother. (Bà ấy là bà của tôi.)

    - What’s your name? (Bạn tên gì?)

    -  My name’s Mary. (Tôi tên Mary.)

Lời giải chi tiết:

Review and practice C

C. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Lời giải chi tiết:

1. Tom: This is my mother. (Đây là mẹ của tớ.) 

    Alfie: Hi, I'm Alfie. (Cháu chào cô. Cháu là Alfie.)

    Mrs. Brown: Hi, Alfie. (Chào cháu, Alfie.) 

2. Alfie: Who’s he? (Anh ấy là ai?)

   Tom: He’s my uncle. (Anh ấy là cậu của tôi.)

  Alfie: What’s his name? (Anh ấy tên là gì?)

  Tom: His name’s Tony. (Anh ấy là Tony.)

3. Go to bed! (Đi ngủ thôi!)

4. Do your homework! (Hãy làm bài tập về nhà!)

Quảng cáo
close