Từ mô tả ở trên và quan sát hình 26.2, hãy chỉ ra các nguyên liệu và sản phẩm của pha sáng?

Từ mô tả ở trên và quan sát hình 26.2, hãy chỉ ra các nguyên liệu và sản phẩm của pha sáng?

Quảng cáo

Đề bài

Từ mô tả ở trên và quan sát hình 26.2, hãy chỉ ra các nguyên liệu và sản phẩm của pha sáng?

Lời giải chi tiết

- Nguyên liệu: H2O; NADP+; ADP; H3PO4; e-.

- Sản phẩm: O2; NADPH; ATP.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close