Dựa vào kiến thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau:

Dựa vào kiến thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào kiến thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau:

Bảng 26: Đặc điểm quá trình hô hấp và quá trình quang hợp.

Đặc điểm Hô hấp Quang hợp

1. Phương trình tổng quát

2. Nơi thực hiện

3. Năng lượng

4. Sắc tố

5. …

   

Lời giải chi tiết

Bảng 26: Đặc điểm quá trình hô hấp và quá trình quang hợp.

Đặc điểm

Hô hấp

Quang hợp

1. Phương trình tổng quát

2. Nơi thực hiện

3. Năng lượng

4. Sắc tố

5. …

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt năng)

Ti thể

Giải phóng

Không có sắc tố

Thực hiện ở mọi tế bào vào mọi lúc.

 

Lục lạp

Tích lũy

Có sắc tố

Chỉ thực hiện ở tế bào quang hợp khi đủ ánh sáng.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close