Trắc nghiệm Bài 2: Sóng dọc và sóng ngang - Vật lí 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

 Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

 • A
  tốc độ truyền sóng và bước sóng.     
 • B
  phương truyền sóng và tần số sóng.
 • C
  phương dao động và phương truyền sóng.     
 • D
  phương dao động và tốc độ truyền sóng.
Câu 2 :

 Sóng dọc là sóng có phương dao động

 • A
  nằm ngang.                      
 • B
  trùng với phương truyền sóng.
 • C
  vuông góc với phương truyền sóng.    
 • D
  thẳng đứng.
Câu 3 :

 Sóng ngang là sóng có phương dao động

 • A
  nằm ngang.                      
 • B
  trùng với phương truyền sóng.
 • C
  vuông góc với phương truyền sóng.
 • D
  thẳng đứng.
Câu 4 :

 Một người quan sát mặt biển thấy có 5 ngọn sóng đi qua trước mặt mình Trong khoảng thời gian 10 (s) và đo được khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 5 m. Coi sóng biển là sóng ngang. Tốc độ của sóng biển là

 • A
  v = 2 m/s.            
 • B
  v = 4 m/s.
 • C
  v = 6 m/s.
 • D
  v = 8 m/s.
Câu 5 :

 Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài có li độ u = 6 cos(πt + \(\frac{{\pi d}}{2}\)) cm, d đo bằng cm. Li độ của sóng tại d = 1 cm và t = 1 (s) là

 • A
  u = 0 cm.
 • B
  u = 6 cm.  
 • C
  u = 3 cm.
 • D
  u = –6 cm.
Câu 6 :

 Trên mặt nước có một nguồn dao động tạo ra tại điểm O một dao động điều hoà có tần số ƒ = 50 Hz. Trên mặt nước xuất hiện những sóng tròn đồng tâm O cách đều, mỗi vòng cách nhau 3 cm. Tốc độ truyền sóng ngang trên mặt nước có giá trị bằng

 • A
  v = 120 cm/s.      
 • B
  v = 150 cm/s.      
 • C
  v = 360 cm/s.      
 • D
  v = 150 m/s.
Câu 7 :

 Một sóng ngang có phương trình sóng \(u = 6\cos (2\pi (\frac{t}{{0,5}} - \frac{d}{5}))\) cm, với d có đơn vị mét, t đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng có giá trị là

 • A
  v = 100 cm/s.      
 • B
  v = 10 m/s.          
 • C
  v = 10 cm/s.        
 • D
  v = 100 m/s.
Câu 8 :

 Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường:

 • A
  chất rắn và bề mặt chất lỏng.
 • B
  chất khí và trong lòng chất rắn.
 • C
  chất rắn và trong lòng chất lỏng.
 • D
  chất khí và bề mặt chất rắn.
Câu 9 :

 Một sóng ngang tần số 50 Hz truyền theo phương Ox, với tốc độ truyền sóng là 4 m/s. Bước sóng của sóng trên là:

 • A
  4 cm.     
 • B
  12,5 cm.
 • C
  8 cm.     
 • D
  200 cm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

 • A
  tốc độ truyền sóng và bước sóng.     
 • B
  phương truyền sóng và tần số sóng.
 • C
  phương dao động và phương truyền sóng.     
 • D
  phương dao động và tốc độ truyền sóng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng

Đáp án: C

Câu 2 :

 Sóng dọc là sóng có phương dao động

 • A
  nằm ngang.                      
 • B
  trùng với phương truyền sóng.
 • C
  vuông góc với phương truyền sóng.    
 • D
  thẳng đứng.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng

Đáp án: B

Câu 3 :

 Sóng ngang là sóng có phương dao động

 • A
  nằm ngang.                      
 • B
  trùng với phương truyền sóng.
 • C
  vuông góc với phương truyền sóng.
 • D
  thẳng đứng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

Đáp án: C

Câu 4 :

 Một người quan sát mặt biển thấy có 5 ngọn sóng đi qua trước mặt mình Trong khoảng thời gian 10 (s) và đo được khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 5 m. Coi sóng biển là sóng ngang. Tốc độ của sóng biển là

 • A
  v = 2 m/s.            
 • B
  v = 4 m/s.
 • C
  v = 6 m/s.
 • D
  v = 8 m/s.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

5 ngọn sóng đi qua trước mặt trong khoảng thời gian 10s ta có:

(5-1)T = 10 => T = 2,5s

\( \Rightarrow v = \frac{\lambda }{T} = \frac{5}{{2,5}} = 2m/s\)

Đáp án: A

Câu 5 :

 Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài có li độ u = 6 cos(πt + \(\frac{{\pi d}}{2}\)) cm, d đo bằng cm. Li độ của sóng tại d = 1 cm và t = 1 (s) là

 • A
  u = 0 cm.
 • B
  u = 6 cm.  
 • C
  u = 3 cm.
 • D
  u = –6 cm.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

Với d = 1cm, t = 1s thay vào u ta có: u = 6 cos(π + \(\frac{\pi }{2}\)) = 0

Đáp án: A

Câu 6 :

 Trên mặt nước có một nguồn dao động tạo ra tại điểm O một dao động điều hoà có tần số ƒ = 50 Hz. Trên mặt nước xuất hiện những sóng tròn đồng tâm O cách đều, mỗi vòng cách nhau 3 cm. Tốc độ truyền sóng ngang trên mặt nước có giá trị bằng

 • A
  v = 120 cm/s.      
 • B
  v = 150 cm/s.      
 • C
  v = 360 cm/s.      
 • D
  v = 150 m/s.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng = \(\lambda  = 3cm\)

\(v = \lambda f = 3.50 = 150cm/s\)

Đáp án: B

Câu 7 :

 Một sóng ngang có phương trình sóng \(u = 6\cos (2\pi (\frac{t}{{0,5}} - \frac{d}{5}))\) cm, với d có đơn vị mét, t đơn vị giây. Tốc độ truyền sóng có giá trị là

 • A
  v = 100 cm/s.      
 • B
  v = 10 m/s.          
 • C
  v = 10 cm/s.        
 • D
  v = 100 m/s.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

\(\omega  = \frac{{2\pi }}{{0,5}} \Rightarrow T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 0,5s\)

\(\frac{{2\pi }}{\lambda } = \frac{{2\pi }}{5} \Rightarrow \lambda  = 5m\)

\(v = \frac{\lambda }{T} = \frac{5}{{0,5}} = 10m/s\)

Đáp án:  B

Câu 8 :

 Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường:

 • A
  chất rắn và bề mặt chất lỏng.
 • B
  chất khí và trong lòng chất rắn.
 • C
  chất rắn và trong lòng chất lỏng.
 • D
  chất khí và bề mặt chất rắn.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường chất rắn và bề mặt chất lỏng

Đáp án: A

Câu 9 :

 Một sóng ngang tần số 50 Hz truyền theo phương Ox, với tốc độ truyền sóng là 4 m/s. Bước sóng của sóng trên là:

 • A
  4 cm.     
 • B
  12,5 cm.
 • C
  8 cm.     
 • D
  200 cm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng lí thuyết về sóng ngang và sóng dọc

Lời giải chi tiết :

\(\lambda  = \frac{v}{f} = \frac{4}{{50}} = 0,08m = 8cm\)

Đáp án: C

close