Trắc nghiệm Bài 2: Một số dao động điều hòa thường gặp - Vật lí 11 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

 Chọn phương án đúng nhất. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào

 • A
  gốc thời gian.
 • B
  trục tọa độ.
 • C
  biên độ dao động.
 • D
  gốc thời gian và trục tọa độ.
Câu 2 :

 Dao động điều hòa đổi chiều khi

 • A
  lực tác dụng có độ lớn cực đại.
 • B
  lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
 • C
  lực tác dụng biến mất.
 • D
  không có lực nào tác dụng vào vật.
Câu 3 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

 • A
  Vận tốc, li độ, gia tốc.
 • B
  Động năng, biên độ, li độ.
 • C
  Động năng, thế năng, cơ năng.
 • D
  Cơ năng, biên độ, chu kì.
Câu 4 :

 Tần số dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một chu kỳ
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian vật thực hiện hết một dao động toàn phần.
Câu 5 :

 Chu kì dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động.
Câu 6 :

 Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

 • A
  nhanh dần.
 • B
  nhanh dần đều.
 • C
  tròn đều.
 • D
  chậm dần.
Câu 7 :

 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài 10 cm. Biên độ của dao động là

 • A
  10 cm.
 • B
  5 cm.
 • C
  2,5 cm.
 • D
  1,125 cm.
Câu 8 :

 Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường có độ dài 7A là:

 • A
  T/6
 • B
  5T/6
 • C
  3T/4
 • D

  7T/4

Câu 9 :

 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
    cm
 • B
    cm
 • C
  2 cm
 • D
  4 cm
Câu 10 :

 Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.
 • B
  30 cm.
 • C
  40 cm.
 • D
  20 cm.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Chọn phương án đúng nhất. Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào

 • A
  gốc thời gian.
 • B
  trục tọa độ.
 • C
  biên độ dao động.
 • D
  gốc thời gian và trục tọa độ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Pha ban đầu của dao động điều hoà phụ thuộc vào gốc thời gian và trục tọa độ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 2 :

 Dao động điều hòa đổi chiều khi

 • A
  lực tác dụng có độ lớn cực đại.
 • B
  lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
 • C
  lực tác dụng biến mất.
 • D
  không có lực nào tác dụng vào vật.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dao động điều hòa đổi chiều khi lực tác dụng biến mất

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 3 :

 Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

 • A
  Vận tốc, li độ, gia tốc.
 • B
  Động năng, biên độ, li độ.
 • C
  Động năng, thế năng, cơ năng.
 • D
  Cơ năng, biên độ, chu kì.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng Cơ năng, biên độ, chu kì không thay đổi theo thời gian

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 4 :

 Tần số dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một chu kỳ
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian vật thực hiện hết một dao động toàn phần.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tần số dao động điều hòa là Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 5 :

 Chu kì dao động điều hòa là:

 • A
  Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s
 • B
  Khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động.
 • C
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.
 • D
  Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chu kì dao động điều hòa là Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 6 :

 Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

 • A
  nhanh dần.
 • B
  nhanh dần đều.
 • C
  tròn đều.
 • D
  chậm dần.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 7 :

 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài 10 cm. Biên độ của dao động là

 • A
  10 cm.
 • B
  5 cm.
 • C
  2,5 cm.
 • D
  1,125 cm.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo có chiều dài là 2A

=> Biên độ dao động là A=L/2=10/2=5cm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 8 :

 Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kì T. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường có độ dài 7A là:

 • A
  T/6
 • B
  5T/6
 • C
  3T/4
 • D

  7T/4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

S=7A=3.2A+A => t=3T/2+T/4=7T/64

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 9 :

 Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là:

 • A
    cm
 • B
    cm
 • C
  2 cm
 • D
  4 cm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tại t = 0 vật ở vị trí x = + A

- Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở vị trí x = √3/2 cm

Sau Δt = T/6 < T/2 vật ở vị trí x = √3/2 cm

\(\frac{{\sqrt 3 }}{2} = A\cos (\frac{{2\pi }}{T}.\frac{T}{6}) \to A = \sqrt 3 cm\)

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 10 :

 Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là:

 • A
  10 cm.
 • B
  30 cm.
 • C
  40 cm.
 • D
  20 cm.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 4A=10.4=40cm

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

close