Trắc nghiệm Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) Toán 2 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Tính: 11 – 4.

• Tách: 4 = 1 + 3


• 11 – 1 = 


• 10 – 

 = 


Vậy:  11 – 4 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

• Tách: 4 = 1 + 3


• 11 – 1 = 


• 10 – 

 = 


Vậy:  11 – 4 = 

Phương pháp giải :

Tính 11 – 1 = 10, sau đó tính giá trị phép tính 10 – 3, từ đó tìm được kết quả phép tính 11 – 4.

Lời giải chi tiết :

• Tách: 4 = 1 + 3

• 11 – 1 = 10

• 10 – 3 = 7

Vậy:  11 – 4 = 7.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào ô trống.

14 – 4  

 11 – 2

Đáp án của giáo viên lời giải hay

14 – 4  

 11 – 2

Phương pháp giải :

Tính giá trị hai vế rồi so sánh kết quả với nhau, từ đó điền được dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

14 – 4 = 10;                             11 – 2 = 9

Mà: 10 > 9.

Vậy:  14 – 4  > 11 – 2.

Dấu thích hợp điền vào ô trống là >.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong các ngôi sao sau, ngôi sao nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

A. Ngôi sao màu vàng

B. Ngôi sao màu xanh

C. Ngôi sao màu hồng

D. Ngôi sao màu da cam

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Ngôi sao màu xanh

Phương pháp giải :

Tính nhẩm phép tính ghi trên mỗi ngôi sao, so sánh kết quả rồi tìm phép tính có kết quả bé nhất.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

11 – 3 = 8                                11 – 7 = 4

11 – 6 = 5                                11 – 4 = 7

Mà: 8 > 7 > 5 > 4.

Vậy phép tính có kết quả bé nhất là 11 – 7, hay ngôi sao ghi phép tính có kết quả bé nhất là ngôi sao màu xanh.

Chọn B. 

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Tính: 12 – 5.

• Tách: 5 = 2 + 3


• 12 – 2 = 


• 10 – 

 = 


Vậy:  12 – 5 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

• Tách: 5 = 2 + 3


• 12 – 2 = 


• 10 – 

 = 


Vậy:  12 – 5 = 

Phương pháp giải :

Tính 12 – 2 = 10, sau đó tính giá trị phép tính 10 – 3, từ đó tìm được kết quả phép tính 12 – 5.

Lời giải chi tiết :

• Tách: 5 = 2 + 3

• 12 – 2 = 10

• 10 – 3 = 7

Vậy:  12 – 5 = 7.

Câu hỏi 5 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối phép tính với kết quả tương ứng của phép tính đó.

12 – 3

12 – 8

12 – 4

12 – 6

4

6

8

9

Đáp án của giáo viên lời giải hay

12 – 3

9

12 – 8

4

12 – 4

8

12 – 6

6

Phương pháp giải :

Tính nhẩm giá trị các phép tính rồi nối với kết quả tương ứng ở cột bên phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

12 – 3 = 9                      12 – 8 = 4

12 – 4 = 8                      12 – 6 = 6

Vậy ta ghép nối phép tính với kết quả tương ứng như sau:

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nam có 12 quyển vở. Nam đã dùng 7 quyển vở. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu quyển vở chưa dùng?

A. 4 quyển vở

B. 5 quyển vở

C. 6 quyển vở

D. 7 quyển vở

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. 5 quyển vở

Phương pháp giải :

Để tìm số quyển vở chưa dùng ta lấy số quyển vở ban đầu Nam có trừ đi số quyển vở đã dùng.

Lời giải chi tiết :

Nam còn lại số quyển vở chưa dùng là:

12 – 7 = 5 (quyển vở)

Đáp số: 5 quyển vở.

Chọn B.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có:    11 – 7 = 4

              4 + 8 = 12

             12 – 9 = 3.

Hay ta có kết quả như sau:

Vậy các số điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là: 4; 12; 3.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Tính: 13 – 5.

• Tách: 13 = 10 + 3


• 10 – 5 = 


• 5 + 

 = 


Vậy:  13 – 5 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

• Tách: 13 = 10 + 3


• 10 – 5 = 


• 5 + 

 = 


Vậy:  13 – 5 = 

Phương pháp giải :

Tính 10 – 5 = 5, sau đó tính giá trị phép tính 5 + 3, từ đó tìm được kết quả phép tính 13 – 5.

Lời giải chi tiết :

• Tách: 13 = 10 + 3

• 10 – 5 = 5

• 5 + 3 = 8

Vậy:  13 – 5 = 8.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho bảng sau:

Các số điền vào ô có dấu “?” từ trái sang phải lần lượt là 

 ; 

 ; 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Các số điền vào ô có dấu “?” từ trái sang phải lần lượt là 

 ; 

 ; 

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức: Số bị trừ – Số trừ = Hiệu.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

13 – 4 = 9                      13 – 5 = 8                      13 – 8 = 5.

Hay ta có kết quả như sau:

Vậy các số điền vào ô có dấu “?” từ trái sang phải lần lượt là: 9; 8; 5.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào ô trống.

13 – 4 

 12 – 6

Đáp án của giáo viên lời giải hay

13 – 4 

 12 – 6

Phương pháp giải :

Tính giá trị hai vế rồi so sánh kết quả với nhau, từ đó điền được dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

13 – 4 = 9;                     12 – 6 = 6

Mà: 9 > 6.

Vậy:  13 – 4  >  12 – 6.

Dấu thích hợp điền vào ô trống là >.

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

14 – 8 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

14 – 8 = 

Phương pháp giải :

Tính giá trị phép tính đã cho bằng cách tách số hoặc đếm bớt 8 (đếm lùi 8).

Lời giải chi tiết :

Ta có: 14 – 8 = 6.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 6.

Câu hỏi 12 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Câu nào đúng, câu nào sai?

15 – 8 = 7

Đúng
Sai

16 – 9 = 8

Đúng
Sai

17 – 9 > 8

Đúng
Sai

18 – 9 < 10

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

15 – 8 = 7

Đúng
Sai

16 – 9 = 8

Đúng
Sai

17 – 9 > 8

Đúng
Sai

18 – 9 < 10

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tính nhẩm các phép tính, so sánh kết quả (nếu cần), từ đó xác định tính đúng sai của các câu đã cho.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

15 – 8 = 7    =>  Đ

16 – 9 = 8    =>  S  (vì 16 – 9 = 7)

17 – 9 > 8    =>  S  (vì 17 – 9 = 8)

18 – 9 < 10  =>  Đ  (vì 18 – 9 = 9 và 9 < 10).

Câu hỏi 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

15 – 9 + 4 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

15 – 9 + 4 = 

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 15 – 9 + 4 = 6 + 4 = 10.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 10.

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Lấy tổng của số lớn nhất có một chữ số và 7 trừ đi hiệu của số bé nhất có hai chữ số và 3 ta được kết quả là 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Lấy tổng của số lớn nhất có một chữ số và 7 trừ đi hiệu của số bé nhất có hai chữ số và 3 ta được kết quả là 

Phương pháp giải :

- Tìm số lớn nhất có một chữ số rồi tìm tổng của số đó với 7.

- Tìm số bé nhất có hai chữ số rồi tìm hiệu của số đó với 3.

- Thực hiện phép trừ với hai kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Số lớn nhất có một chữ số là 9.

Tổng của 9 và 7 là:

          9 + 7 = 16

Số bé nhất có hai chữ số là 10.

Hiệu của 10 và 3 là:

          10 – 3 = 7

Hiệu của 16 và 7 là:

          16 – 7 = 9.

Vậy lấy tổng của số lớn nhất có một chữ số và 7 trừ đi hiệu của số bé nhất có hai chữ số và 3 ta được kết quả là 9.

Số thích hợp điền vào ô trống là 9.

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Quả táo nào ghi phép trừ có hiệu bé nhất?

A. 

B. 

C. 

D. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. 

Phương pháp giải :

Tính nhẩm phép tính ghi trên mỗi quả táo, so sánh kết quả rồi tìm phép tính có kết quả bé nhất, từ đó tìm được quả táo ghi phép trừ có hiệu bé nhất.

Lời giải chi tiết :

Ta có:

11 – 4 = 7                                13 – 9 = 4

12 – 6 = 6                                13 – 6 = 7

Mà:  4 < 6 < 7.

Vậy phép trừ có hiệu bé nhất là 13 – 9, hay quả táo ở đáp án B ghi phép trừ có hiệu bé nhất.

Chọn B.

Câu hỏi 16 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

13 – 7 + 4 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

13 – 7 + 4 = 

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có: 13 – 7 + 4 = 6 + 4 = 10.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 10.

close