Trắc nghiệm Làm quen với phép nhân. Dấu nhân Toán 2 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

cộng
nhân
trừ
Phép tính 2 x 5 đọc là Hai ..... năm bằng mười.
Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những phép tính nào là phép nhân?

3 + 6 = 9

3 x 6 = 18

7 – 5 = 2

24 – 13 = 11

7 x 3 = 21 

6 x 4 = 24

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền các dấu thích hợp để hoàn chỉnh phép nhân dưới đây:

2

5

10

Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Chọn phép nhân thích hợp với bức tranh dưới đây:

2 x 4 

5 x 3 

3 x 4 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Ta có tấm bìa gồm 2 chầm tròn. Muốn tạo thành phép nhân 2 x 4, ta cần lấy bao nhiêu tấm bìa?

A. 2 

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Quan sát hình vẽ dưới đây và chọn phép nhân thích hợp:

A. 2 + 2 + 2 + 2

B. 2 + 4 

C. 2 x 2 

D. 2 x 4 

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Lập một phép nhân chính xác.

x
12
=
3
4 ..... ..... ..... .....
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Quân và Thư quan sát bức tranh dưới đây và đưa ra những phép tính khác nhau.  Theo em, bạn nào nêu phép tính đúng?

Phép tính của Quân đúng

Phép tính của Thư đúng

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Quan sát bức tranh và viết phép nhân thích hợp.

Phép tính nhân:

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Vào mỗi bữa cơm, Lan lấy đũa cho cả nhà. Mỗi người một đôi đũa và nhà Lan có 5 người. Em hãy viết phép nhân tính số đũa cần dùng cho nhà bạn Lan.

Phép tính nhân:

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.

cộng
nhân
trừ
Phép tính 2 x 5 đọc là Hai ..... năm bằng mười.
Đáp án
cộng
nhân
trừ
Phép tính 2 x 5 đọc là Hai
nhân
năm bằng mười.
Phương pháp giải :

Em chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết :

Phép tính 2 x 5 đọc là Hai nhân năm bằng mười.

Chọn đáp án: nhân

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Những phép tính nào là phép nhân?

3 + 6 = 9

3 x 6 = 18

7 – 5 = 2

24 – 13 = 11

7 x 3 = 21 

6 x 4 = 24

Đáp án

3 x 6 = 18

7 x 3 = 21 

6 x 4 = 24

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các phương án đã cho và đánh dấu tích vào ô trống đứng trước phép nhân.

Lời giải chi tiết :

Những phép tính nhân: 3 x 6 = 18, 7 x 3 = 21 , 6 x 4 = 24

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền các dấu thích hợp để hoàn chỉnh phép nhân dưới đây:

2

5

10

Đáp án

2

5

10

Phương pháp giải :

Xác định phép tính và điền các dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Điền dấu x vào ô trống thứ nhất.

Điền dấu = vào ô trống thứ hai.

Ta được phép tính: 2 x 5 = 10. 

 

Câu 4 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Chọn phép nhân thích hợp với bức tranh dưới đây:

2 x 4 

5 x 3 

3 x 4 

Đáp án

2 x 4 

5 x 3 

3 x 4 

Phương pháp giải :

- Quan sát bức tranh: mỗi chiếc quạt có 3 cánh quạt, có tất cả 4 chiếc quạt.

- Chọn phương án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Trong bức tranh, mỗi chiếc quạt có 3 cánh quạt, có tất cả 4 chiếc quạt. Như vậy 3 cánh quạt được lấy 4 lần. Ta có phép tính: 3 x 4

Chọn đáp án: 3 x 4

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Ta có tấm bìa gồm 2 chầm tròn. Muốn tạo thành phép nhân 2 x 4, ta cần lấy bao nhiêu tấm bìa?

A. 2 

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án

C. 4

Phương pháp giải :

Em hãy đọc kĩ các đáp án và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn, vậy để tạo được phép nhân 2 x 4, ta cần lấy 4 tấm bìa.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Quan sát hình vẽ dưới đây và chọn phép nhân thích hợp:

A. 2 + 2 + 2 + 2

B. 2 + 4 

C. 2 x 2 

D. 2 x 4 

Đáp án

D. 2 x 4 

Phương pháp giải :

Em quan sát bức tranh và chọn phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết :

2 quả táo được lấy 4 lần.

Ta có phép nhân: 2 x 4

 

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Lập một phép nhân chính xác.

x
12
=
3
4 ..... ..... ..... .....
Đáp án
x
12
=
3
4
x
3
=
12
Phương pháp giải :

Em hãy sắp xếp các ô theo thứ tự thích hợp để tạo thành một phép nhân.

Lời giải chi tiết :

Ta lập được phép nhân: 4 x 3 = 12

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Quân và Thư quan sát bức tranh dưới đây và đưa ra những phép tính khác nhau.  Theo em, bạn nào nêu phép tính đúng?

Phép tính của Quân đúng

Phép tính của Thư đúng

Đáp án

Phép tính của Quân đúng

Phương pháp giải :

Em quan sát tranh và trả lời lần lượt các câu hỏi sau:

- Bể cá có mấy con? Có bao nhiêu bể cá? Như vậy, bể cá được lấy mấy lần?

- Em có thể lập được phép tính nào?  

- Bạn nào có phép tính đúng?

Lời giải chi tiết :

Trong bể có 6 con cá. Có tất cả 2 bể cá. Vậy 6 con cá được lấy 2 lần. Ta có phép tính 6 x2.

Như vậy, bạn Quân có phép tính đúng.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Quan sát bức tranh và viết phép nhân thích hợp.

Phép tính nhân:

Đáp án

Phép tính nhân:

Phương pháp giải :

Số kẹo được lấy bao nhiêu lần, em hãy viết phép nhân chính xác.

Lời giải chi tiết :

3 chiếc kẹo được lấy 3 lần.

Ta được phép nhân: 3 x 3

 

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Vào mỗi bữa cơm, Lan lấy đũa cho cả nhà. Mỗi người một đôi đũa và nhà Lan có 5 người. Em hãy viết phép nhân tính số đũa cần dùng cho nhà bạn Lan.

Phép tính nhân:

Đáp án

Phép tính nhân:

Phương pháp giải :

- Một đôi đũa gồm 2 chiếc đũa.

- Nhà bạn Lan có 5 người. Như vậy, 2 chiếc đũa được lấy 5 lần.

- Em hãy xây dựng phép tính nhân chính xác.

Lời giải chi tiết :

2 chiếc đũa được lấy 5 lần. Ta có phép tính nhân: 2 x 5

close