Trắc nghiệm Bài 15. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng - Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của một phản ứng hoá học người ta dùng đại lượng nào sau đây ?

 • A

  Độ tăng khối lượng sản phẩm.

 • B

  Tốc độ phản ứng.

 • C

  Độ tăng khối lượng chất tham gia phản ứng

 • D

  Thể tích chất tham gia phản ứng.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian gọi là

 • A

  tốc độ phản ứng.

 • B

  cân bằng hoá học.

 • C

  tốc độ tức thời.

 • D

  quá trình hoá học.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của một phản ứng hoá học người ta dùng đại lượng nào sau đây ?

 • A

  Độ tăng khối lượng sản phẩm.

 • B

  Tốc độ phản ứng.

 • C

  Độ tăng khối lượng chất tham gia phản ứng

 • D

  Thể tích chất tham gia phản ứng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của một phản ứng hoá học người ta dùng tốc độ phản ứng.

Câu 2 :

Đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian gọi là

 • A

  tốc độ phản ứng.

 • B

  cân bằng hoá học.

 • C

  tốc độ tức thời.

 • D

  quá trình hoá học.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đại lượng đặc trưng cho đô biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm phản ứng trong một đơn vị thời gian gọi là tốc độ phản ứng.

close