Trắc nghiệm Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học - Hóa 10 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

 • A

  Phản ứng nhiệt phân muối KNO3

 • B

  Phản ứng phân hủy khí NH3

 • C

  Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể

 • D

  Phản ứng hòa tan NH4Cl trong nước

Câu 2 :

Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?

 • A

  Phản ứng nhiệt phân Cu(OH)2 

 • B

  Phản ứng giữa H2 và O2 trong hỗn hợp khí

 • C

  Phản ứng giữa Zn và dung dịch H2SO4

 • D

  Phản ứng đốt cháy cồn

Câu 3 :

Nung KNO3 lên 550oC xảy ra phản ứng:

KNO3(s) → KNO2(s) + ½ O2(g)     ∆H

Phản ứng nhiệt phân KNO3

 • A

  tỏa nhiệt, có ∆H < 0

 • B

  thu nhiệt, có ∆H > 0

 • C

  tỏa nhiệt, có ∆H > 0

 • D

  thu nhiệt, có ∆H < 0

Câu 4 :

Nung nóng hai ống nghiệm chứa NaHCO3 và P, xảy ra các phản ứng sau:

2NaHCO3(s)  → Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)  (1)

4P(s) + 5O2(g) → 2P2O5(s)    (2)

Khi ngừng đun nóng, phản ứng (1) dừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xảy ra, chứng tỏ

 • A

  phản ứng (1) tỏa nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt

 • B

  phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) tỏa nhiệt

 • C

  cả 2 phản ứng đều tỏa nhiệt

 • D

  cả 2 phản ứng đều thu nhiệt

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A

  Các phản ứng phân hủy thường là phản ứng thu nhiệt

 • B

  Phản ứng càng tỏa ra nhiều nhiệt càng dễ tự xảy ra

 • C

  Phản ứng oxi hóa chất béo cung cấp nhiệt cho cơ thể

 • D

  Các phản ứng khi đun nóng đều dễ xảy ra hơn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

 • A

  Phản ứng nhiệt phân muối KNO3

 • B

  Phản ứng phân hủy khí NH3

 • C

  Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể

 • D

  Phản ứng hòa tan NH4Cl trong nước

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt

- Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt

Lời giải chi tiết :

Oxi hóa glucose thành CO2 và H2O, tương tự phản ứng đốt cháy glucose là phản ứng tỏa nhiệt

Câu 2 :

Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?

 • A

  Phản ứng nhiệt phân Cu(OH)2 

 • B

  Phản ứng giữa H2 và O2 trong hỗn hợp khí

 • C

  Phản ứng giữa Zn và dung dịch H2SO4

 • D

  Phản ứng đốt cháy cồn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phản ứng A, B, D đều cần đốt cháy để xảy ra

Phản ứng C có thể xảy ra ở điều kiện thường

Câu 3 :

Nung KNO3 lên 550oC xảy ra phản ứng:

KNO3(s) → KNO2(s) + ½ O2(g)     ∆H

Phản ứng nhiệt phân KNO3

 • A

  tỏa nhiệt, có ∆H < 0

 • B

  thu nhiệt, có ∆H > 0

 • C

  tỏa nhiệt, có ∆H > 0

 • D

  thu nhiệt, có ∆H < 0

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt (∆H < 0)

- Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt (∆H > 0)

Lời giải chi tiết :

Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao

=> Phản ứng thu nhiệt

=> ∆H > 0

Câu 4 :

Nung nóng hai ống nghiệm chứa NaHCO3 và P, xảy ra các phản ứng sau:

2NaHCO3(s)  → Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)  (1)

4P(s) + 5O2(g) → 2P2O5(s)    (2)

Khi ngừng đun nóng, phản ứng (1) dừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xảy ra, chứng tỏ

 • A

  phản ứng (1) tỏa nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt

 • B

  phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) tỏa nhiệt

 • C

  cả 2 phản ứng đều tỏa nhiệt

 • D

  cả 2 phản ứng đều thu nhiệt

Đáp án : B

Phương pháp giải :

(1) cần cung cấp nhiệt độ mới xảy ra phản ứng

(2) không cần cung cấp nhiệt độ 

Lời giải chi tiết :

- Phản ứng (1) cần cung cấp nhiệt mới xảy ra phản ứng => Phản ứng thu nhiệt

- Phản ứng (2) không cần cung cấp nhiệt vẫn xảy ra phản ứng => Phản ứng tỏa nhiệt

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A

  Các phản ứng phân hủy thường là phản ứng thu nhiệt

 • B

  Phản ứng càng tỏa ra nhiều nhiệt càng dễ tự xảy ra

 • C

  Phản ứng oxi hóa chất béo cung cấp nhiệt cho cơ thể

 • D

  Các phản ứng khi đun nóng đều dễ xảy ra hơn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các phản ứng tỏa nhiệt như CO2 + CaO → CaCO3, phản ứng lên men,… khó xảy ra hơn khi đun nóng

close