Tóm tắt lý thuyết chương 4

Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp;

Quảng cáo

1. Kiểu dữ liệu có cấu trúc được xây dựng từ những kiểu dữ liệu đã có theo quy tắc, khuôn dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp.

2. Mảng một chiều

- Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số, kiểu phần tử.

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến mảng [chỉ số phần tử]

3. Mảng hai chiều

- Mảng hai chiều là bảng các phần tử cùng kiểu.

- Khai báo: tên mảng, kiểu chỉ số dòng, kiểu chỉ số cột, kiểu phần tử.

- Tham chiếu phần tử mảng: tên biến mảng[chỉ số dòng, chỉ số cột].

4. Kiểu dữ liệu xâu

- Xâu là dãy các kí tự trong bảng mã ASCII.

- Các thao tác xử lí thường sử dụng : 

+ Phép ghép xâu.

+ Phép so sánh.

+ Các thủ tục và hàm chuẩn.

5. Kiểu bản ghi

- Khai báo: tên bản ghi, tên và kiểu các trường.

- Tham chiếu trường của bàn ghi: tên biến bản ghi, tên trường.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài