Quảng cáo
  • Lý thuyết: Khai báo biến trang 22 SGK Tin học 11

    Trong Pascal, mọi biến trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu của nó (có ngôn ngữ gọi đó là định nghĩa biến). Khai báo biến để cấp phát bộ nhớ cho biến và mỗi biến chỉ được khai báo một lần trong chương trình.

    Xem chi tiết
  • Quảng cáo