Thử tài bạn trang 89 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tìm BCNN(12, 15, 24) rồi tìm tập hợp M các số tự nhiên x sao cho

Quảng cáo

Đề bài

1. Tìm BCNN(12, 15, 24) rồi tìm tập hợp M các số tự nhiên x sao cho \(x \in BC(12,15,24)\) và \(x < 650\).

2. Em hãy trình bày sự giống nhau và khác nhau của cách tìm ƯCLN và BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1.

Lời giải chi tiết

1. 12 = 22.3; 15 = 3.5; 24 = 23.3

BCNN(12; 15; 24) = 3.23.5 = 120

Do đó \(BC(12; 15; 24) = B(120) \)\(\;= \left\{{0; 120; 240; 360; 480; 600; 720; …}\right\}\)

\(x \in BC(12;15;24)\) và \(x < 650\).

Do đó \(x \in {\rm{\{ }}0;120;240;360;480;600\} \)

Vậy M = {0; 120; 240; 360; 480; 600}

2.

 

ƯCLN

BCNN

1

Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

2

Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng

3

Lập tích các thừa số đã chọn, mối thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó

Lập tích các thừa số đã chọn, mối thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó

Giống nhau ở 1 và khác nhau ở 2 và 3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close