Thử tài bạn trang 74 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho biết a) Hãy viết các cặp góc bằng nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(\Delta MNP \sim \Delta ABC\) .

a) Hãy viết các cặp góc bằng nhau.

b) Cho MN = 15 cm, AB = 6 cm. Hãy điền vào chỗ trống sau : \(\dfrac{{MP}}{{AC}} = \dfrac{{...}}{{...}} = \dfrac{{...}}{{...}} = ...\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\widehat M = \widehat A,\widehat N = \widehat B,\widehat P = \widehat C  \cr  & b){{MP} \over {AC}} = {{MN} \over {AB}} = {{NP} \over {BC}} = {{MP + MN + NP} \over {AC + AB + BC}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close