Thử tài bạn trang 64 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Quan sát các hình sau và chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình sau và chỉ ra các cặp đường thẳng song song với nhau:

Lời giải chi tiết

ABC có \(\dfrac{{AM}}{{MC}} = \dfrac{{BN}}{{NC}}\) (vì \(\dfrac{5}{{15}} = \dfrac{7}{{21}})\)

\(\Rightarrow MN//AB\) (Định lí Thales đảo)

\(\widehat {OA'B} = \widehat {OA''B''}\) , \(\widehat {OA'B'}\) và \(\widehat {OA''B''}\) là hai góc so le trong

Do đó A’B’//A”B” (1)

∆OAB có \(\dfrac{{OA'}}{{AA'}} = \dfrac{{OB'}}{{BB'}}\) (Vì \({\dfrac{2}{3} = \dfrac{3}{{4,5}}}) \)

\(\Rightarrow A'B'//AB\) (Định lí Thales đảo) (2)

Từ (1) và (2) ta có \(AB//A''B''\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài