Hoạt động 5 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 15 cm. Trên AB, AC lần lượt lấy B’, C’ sao cho AB’ = 2 cm, AC’ = 5cm.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC có AB = 6 cm, AC = 15 cm. Trên AB, AC lần lượt lấy B’, C’ sao cho AB’ = 2 cm, AC’ = 5cm.

 

a) Tính các tỉ số \({{AB'} \over {AB}}\,\,\,\& \,\,\,{{AC'} \over {AC}}\)

b) Qua B’ vẽ đường thẳng d song song với BC cắt AC tại E. Tính AE.

c) So sánh AE và AC’

d) Có nhận xét gì về E và C’ và hai đường thẳng B’C’ và B’E ?

Lời giải chi tiết

a)

\(\eqalign{
& \frac{{AB'}}{{AB}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \cr
& \frac{{AC'}}{{AC}} = \frac{5}{{15}} = \frac{1}{3} \cr} \)

b) ∆ABC có B’E//BC

\( \Rightarrow \dfrac{{AE'}}{{AC}} = \dfrac{{AB'}}{{AB}}\) (Định lí Thales)

\(\dfrac{{AE}}{{15}} = \dfrac{2}{6} \Rightarrow AE = \dfrac{2}{6}.15 = 5\) (cm)

c) AE = AC’ (=5cm)

d) Nhận xét E, C’ trùng nhau

Do đó hai đường thẳng B’C’, B’E trùng nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close